Θέματα εξετάσεων

  Εξετάσεις ECPE(Michigan Proficiency) 2003-04

Η τελική φάση εξέτασης για το ECPE αποτελείται από 7 διαφορετικές ενότητες:
1. Την έκθεση, με επιλογή μεταξύ ενός από των 2 θεμάτων που πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 30 λεπτά και με έκταση περίπου 250 λέξεις.
2. Το Listening: συνολικά 50 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν μέσα σε 35-40 λεπτά (όσο διαρκεί το περιεχόμενο της ακουστικής κασέτας).
3. Γραμματική: 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
4. Close: μικρό κείμενο που ζητείται να συμπληρωθούν κενά ( 20 πολλαπλής επιλογής).
5. Λεξιλόγιο: 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
6. Reading: 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε 4 κείμενα.
Η γραμματική, το Close, το Λεξιλόγιο και το Reading έχουν διάρκεια 75 λεπτά.
7.Speaking: Η συνέντευξη αποτελείται από δύο στάδια. Στο πρώτο που διαρκεί περίπου 3 λεπτά, ο εξεταζόμενος ρωτείται για την προσωπική του ζωή (οικογένεια, σπουδές κτλ.). Στο δεύτερο στάδιο, σε περίπου 12 λεπτά, ο εξεταζόμενος ρωτείται πάνω σε κάποιο θέμα βασισμένο σε σχετικές φωτογραφίες που του δίδονται.

Για να περάσει κάποιος στο τεστ πρέπει να έχει 60-65% επιτυχία